Vô Chiêu Vạn Kiếm

Tác giả Vô Danh


Nội Dung Truyện : Vô Chiêu Vạn Kiếm
Đại phái Thiếu Lâm đang kỳ nguy khốn cùng cực, trải qua gần sáu trăm năm tồn tại, kể từ đức Đạt Ma tổ sư khai môn lập phái chưa bao giờ gặp cảnh nào tương tự như thế này.Quang Cao