Tác giả sáng tác Vũ Thiên Lưu Huỳnh


Lưu Nguyệt Hàn Tinh

Nội Dung Truyện : Lưu Nguyệt Hàn Tinh
Trong Game online chỉ muốn làm một thầy thuốc cứu nhân tế thế

Vẫn là bị vị đường tỷ cuồng PK kia lôi xuống nước

Chẳng những bị trục xuất khỏi bang phái mà còn bị người người đuổi giết.

Nàng bất quá chỉ vì tiêu khiển mà tham gia trò chơi

Cũng không nghĩ cứ như vậy mà oanh oanh liệt liệt

Bất quá trong họa có phúc

Đã tìm được hạnh phúc của chính mình…

Đọc truyện
Truyện của tác giả Vũ Thiên Lưu Huỳnh
Truyện viết bởi tác giả Vũ Thiên Lưu Huỳnh Có các truyện sau Lưu Nguyệt Hàn Tinh,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus