Tác giả sáng tác Nhất Nhất Đích Giai


Ngự Tỷ Lão Sư

Nội Dung Truyện : Ngự Tỷ Lão Sư
Tên truyện: 御姐老师 – Ngự tỷ lão sư

Tác giả: 一一的佳 - Nhất Nhất Đích Giai

Thể loại: hiện đại, GL, lãng mạn, lão sư x học trò, 1x1, HE

Translator: QT, Google…

Editor : Sấu Đầu Gỗ.

Nhân vật chính: Dương Nhất x Mộ Ngôn Tín

Phối hợp diễn: Đổng Nghệ x Nhâm Sơ; Ngô Phi; v.v...

Đọc truyện
Truyện của tác giả Nhất Nhất Đích Giai
Truyện viết bởi tác giả Nhất Nhất Đích Giai Có các truyện sau Ngự Tỷ Lão Sư,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus