Tác giả sáng tác Khái Hưng


Tiêu Sơn Tráng Sĩ

Nội Dung Truyện : Tiêu Sơn Tráng Sĩ
Tiêu Sơn Tráng Sĩ, viết 1940 (có tài liệu nói 1936), là tác phẩm dài nhất của Khái Hưng, trên bốn trăm trang và cũng là tác phẩm công phu nhất của ông, nó đã làm sống lại một giai đoạn lịch sử cách đây hai trăm năm, thời Lê mạt Nguyễn sơ, dưới triều Cảnh Thịnh năm thứ năm (1797), tức Nguyễn quang Toản lên ngôi 1792.

Đọc truyện
Truyện của tác giả Khái Hưng
Truyện viết bởi tác giả Khái Hưng Có các truyện sau Tiêu Sơn Tráng Sĩ,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus