Danh mục truyện của tác giả Mộng Hành Trường An Đạo

[Bàng Sách] Phượng Thê Ngô

Nội Dung Truyện : [Bàng Sách] Phượng Thê Ngô Edit: Chiory Thể loại: Thiếu Bao 3 đồng nghiệp văn, triều đình, 1×1, ngược (một chút), HE. CP: Bàng Sách, Thử Miêu Diễn viên: Bàng Thống, Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Bao Chửng, Triệu Trinh, Da Luật Văn Tài. Một câu chuyện...