Danh mục truyện của tác giả Hoan Hỉ Thành Phật

[Anh Hùng Xạ Điêu Đồng Nhân] – [Khắc – Khang] – Sắc Mê Tâm Khiếu

Nội Dung Truyện : [Anh Hùng Xạ Điêu Đồng Nhân] – [Khắc – Khang] – Sắc Mê Tâm Khiếu Editor: Tử Điệp, Hầu Lão Thể loại: Xạ điêu đồng nhân, Khắc Khang. Đây là câu chuyện đồng nhân của anh hùng xạ điêu một phiên bảng khác về mối tình...