Danh mục truyện của tác giả Chu Hiển

Ngũ Hồ Chiến Sử

Nội Dung Truyện : Ngũ Hồ Chiến Sử Triều đại nhà Hán từ lúc Hán Cao Tổ chém rắn trắng, dựng cờ khởi nghĩa, thống nhất thiên hạ. Sau lại được Hán Quang Vũ Đế trùng hưng, truyền đến đời Hiến Đế thì phân chia thành tam quốc Ngụy, Thục,...