Danh mục truyện của tác giả Đông Phương Thiên Thủy

Tuyệt Sắc Quân Sư

Nội Dung Truyện : Tuyệt Sắc Quân Sư Nàng, tròn mười lăm tuổi, trời xui đất khiến mà lưu lạc chốn quân doanh. Ngân châm trong tay, cải tử hoàn sinh, được xưng là thần y. Dưới thành Bình Dương bày trận phá địch, liền nổi danh thiên hạ. Vào...