Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả La Quán Trung

Thể loại Thể Loại: Lịch Sử, Quân Sự

Nội Dung Truyện : Tam Quốc Diễn Nghĩa
Bài Ca Mở Đầu
(Và cũng là bài ca kết thúc)
Sông dài cuồn cuộc ra khơi ,
Anh hùng : sóng dập, cát vùi thiên thu...
Dở hay, thành bại nào đâu?
Bể dâu chớp mắt , nghoảnh đầu thành mơ !
Non xanh còn đó trơ trơ ,
Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng.
Lão tiều gặp lại ngư ông ,
Bên sông gió mát , trăng trong , kho trời.
Rượu vò lại rót khuyên mời ,
Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa...
Kể ra biết mấy cho vừa?
Nói cười hỉ hả , say sưa quên đời...

DANH SÁCH CHƯƠNG
* Chương 1: Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập Công * Chương 2: Nổi Giận Trương Phi Ðánh Khâm Sai Lập Mưu Hà Tiến Trừ Phản Loạn * Chương 3: Bàn Phế Lập, Ðổng Trác Mắng Ðinh Nguyên Tặng Xích Thố, Lý Túc Dụ Lữ Bố * Chương 4: Phế Hán Ðế, Trần Lưu Lên Ngôi Lừa Ðổng Tặc, Mạnh Ðức Dâng Kiếm * Chương 5: Tiếp Hịch Văn, Các Trấn Ứng Tào Công Phá Quan Ải, Tam Anh Chiến Lữ Bố * Chương 6: Ðốt Kim Quyết, Ðổng Trác Làm Càn. Giấu Ngọc Tỷ, Tôn Kiên Trái Ước * Chương 7: Viên Thiệu Qua Cầu Ðuổi Công Tôn Toản Tôn Kiên Sang Sông Ðánh Lưu Cảnh Thăng * Chương 8: Vương Tư Ðồ Khéo Dụng Liên Hoàn Kế. Ðổng Thừa Tướng Náo Lộng Phượng Nghi Ðình. * Chương 9: Trừ Hung Bạo, Lữ Bố Giúp Tư Ðồ Chiếm Trường An, Lý Thôi Nghe Giả Hủ. * Chương 10: Giúp Nhà Vua, Mã Ðằng Khởi Nghĩa. Báo Thù Cha, Tào Tháo Cất Quân. * Chương 11: Lưu Hoàng Thúc Cứu Khổng Dung Ở Bắc Hải Lã Ôn Hầu Phá Tào Tháo Tại Bộc Dương. * Chương 12: Cung Tổ Ba Lần Nhượng Từ Châu Mạnh Ðức Một Phen Ðánh Lữ Bố. * Chương 13: Lý Thôi, Quách Dĩ Một Trận Giao Tranh Dương Phụng, Ðổng Thừa Hai Lần Cứu Giá * Chương 14: Tào Mạnh Ðức Rời Giá Đến Hứa Ðô Lữ Phụng Tiên Đang Đêm Cướp Từ Quận * Chương 15: Thái Sử Từ Ham Đả Tiểu Bá Vương Tôn Bá Phù Hăng Đánh Nghiêm Bạch Hổ * Chương 16: Cửa Nha Môn, Phụng Tiên Bắn Kích Sông Vị Thủy, Mạnh Ðức Thua Quân * Chương 17: Viên Công Lộ Hưng Binh Bảy Đạo Tào Mạnh Ðức Hội Tướng Ba Miền * Chương 18: Giả Văn Hòa Liệu Mưu Quyết Thắng Giặc Hạ Hầu Ðôn Rút Tên Nuốt Con Ngươi * Chương 19: Ðánh Hạ Bì, Tào Tháo Dùng Kế, Lầu Bạch Môn, Lữ Bố Vong Thân * Chương 20: Tào Tháo Ra Săn Ruộng Hứa Ðiền Ðổng Thừa Vâng Chiếu Trong Nội Các

Các truyện liên quan: